พิธีลงนามว่าด้วยการจัดเรียงจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี(MOU) วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา-บริษัทฮิวเมอร์ริค จำกัด

วันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมบริษัทฮิวเมอร์ริค จำกัด ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัยจ.นครราชสีมาจัดพิธีลงนามว่าด้วยการจัดเรียงจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี(MOU) โดยว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประธาน  (ทำพิธีลงนาม)    นางสาว มณีรัตน์ แสงบุญไทย กรรมการผู้จัดการบริษัทฮิวเมอร์ริคจำกัด(ทำพิธีลงนาม) นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมากล่าวรายงาน นายเริงศักดิ์  ใจสำราญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา นายฉลอง  นพคุณรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นายทศธรรม แสงบุญไทย บริษัทฮิวเมอร์ริค จำกัดและนายสมภาส  จิตรา อาจารย์แผนกวิชาหลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาร่วมเป็นสักขีพยาน

พร้อมคณะนักศึกษาวิชาหลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาจำนวน10คนเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนระบบวิภาคีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาและสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาโดยส่งเสริมสนับสนุนการจัดเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมในสาขาวิชาสถานประกอบการที่มีความรู้ความเชียวชาญเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในระบบวิภาคีและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพและเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านทักษะวิชาชีพการปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการทำงานหรือห้องเรียนในการนี้บริษัทฮิวเมอร์ริคจำกัดเข้าร่วมลงนามว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนระบบ ทวิภาคี( นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมากล่าว)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาและบริษัทฮิวเมอร์ริคจำกัดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรวิชาระยะสั้นประเภทวิชาศิลปะหัตถกรรมสาขาวิชาศิลปหัตถกรรมงานเครื่องหนังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมประสบการณ์จริงและการยกเป็นการยกระดับนักเรียนอาชีวะไทยสู่มืออาชีพหลายคนอาจจะให้ความหมายของรองเท้าสุขภาพ, รองเท้าเพื่อสุขภาพได้ไม่ถูกต้องนัก บางคนอาจจะเข้าใจว่า รองเท้าเพื่อสุขภาพ หมายถึง รองเท้าที่มีลักษณะนุ่ม และเป็นรองเท้าที่สวมใส่สบาย ไม่กัดเท้า หรือบางคนอาจจะเหมารวมว่า รองเท้าสุขภาพจะต้องเป็นรองเท้าที่มีปุ่มนูนใต้ฝ่าเท้า เพื่อให้ช่วยนวดฝ่าเท้าในขณะที่เดินไปได้ ความหมายเหล่านั้น ไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของรองเท้าเพื่อสุขภาพแต่อย่างใดรองเท้าเพื่อสุขภาพที่แท้จริงแล้วหมายถึงรองเท้าที่มีลักษณะพอเหมาะพอดีกับรูปเท้า ไม่หลวมหรือไม่คับจนเกินไป เมื่อใส่แล้วรองเท้าไม่มีผิวสัมผัสที่ทำให้เท้าระคายเคือง ไม่บีบ หรือรัด ส่วนรองเท้าสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวาน (รองเท้าเบาหวาน) หรือรองเท้าสำหรับผู้ที่มีรูปเท้าผิดไปจากปกติ หรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งของเท้าที่ขาดหายไป รองเท้าเบาหวานนี้ จะมีการผลิตหรือตัดให้โดยเฉพาะ สำหรับผู้สวมใส่เป็นรายเฉพาะบุคคล รองเท้าเบาหวานที่ดี จะถูกออกออกแบบมาโดยคำนึงถึงเท้าของผู้ที่สวมใส่เป็นหลัก เพราะรองเท้านั้นจะช่วยลดอาการเจ็บเท้า, ข้อ หรือแม้แต่แผลที่เกิดขึ้นบริเวณเท้าได้(นางสาว มณีรัตน์ แสงบุญไทย กรรมการผู้จัดการบริษัทฮิวเมอร์ริคจำกัด กล่าว)

Facebook Comments

Default Comments

Secure Payments

Lorem ipsum dolor sit amet. Morbi at nisl lorem, vel porttitor justo.

Money Back Guarantee

Lorem ipsum dolor sit amet. Morbi at nisl lorem, vel porttitor justo.

Free Delivery

Pellentesque habitant morbi netus tristique senectus et malesuada.